Montáž, servis a provoz

 

Produkty HiPAF jsou vždy dodávány s instalačním manuálem a také s manuálem pro provoz a údržbu. Naše společnost poskytuje uvedení nádrží do provozu a zaškolení obsluhy. WPL, nebo její smluvní partneři poskytují kompletní zhotovení hydrauliky a elektroinstalace přímo na staveništi a optimalizují nastavení čistírenské jednotky tak, aby byla minimalizována spotřeba energií.

Náš tým poskytuje plánované údržby a servis dle požadavků klienta. Běžné kontroly servisního technika z firmy WPL příznivě napomáhají bezporuchovému chodu ČOV, navíc minimalizují četnost havarijních stavů, komplikací a výši nákladů na jejich opravu. Služba zahrnuje instalaci telemetrie pro dodatečné monitorování našimi techniky, která pomáhá předcházet běžným selháním a poruchám. 

Jednotlivé nádrže čistírny HiPAF mají dvouletou záruku, na kvalitu čistícího procesu poskytuje firma WPL záruku doživotní.


Stavební připravenost

Nádrže jsou dodány na klíč, popřípadě smontovány přímo na stavbě. Na staveniště jsou umístěny mobilním jeřábem do stavební jámy na železobetonové desky, nádrže je nutno posléze napustit vodou a obetonovat podle stavebně technické dokumentace. V případě montáže kiosku firmy WPL, je nutno základovou desku vybavit prostupy pro vedení potrubí vzduchu.


Servis

Při provozu ČOV je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých strojních součástí. Pracovní povinnosti obsluhy jsou rozděleny podle jednotlivých periodických činností následovně:

 

Týdenní údržba:

Zkontrolujte, zda v nádrži biologického čištění procházejí vzduchové bubliny skrze nosiče biomasy v celé ploše nádrže. Zkontrolujte také správný chod dmychadel a dodávku vzduchu ve všech nádržích. Zkontrolujte také činnost větráku v provozním objektu.

 

Měsíční údržba:

Zkontrolujte, zda v nádrži biologického čištění prochází vzduch všemi částmi nádrže a nuceně uveďte přívod vzduchu do provozu po dobu 10 až 15 minut, aby byl odstraněn přebytek biomasy z médií. Ujistěte se, že rozvodná ramena vzduchu jsou čistá. Vizuálně zkontrolujte stav hydraulických vzpěr, zda nejsou poškozeny (standardně jsou dodány nerezové). Pokud jsou dodány vzpěry, které nejsou odolné proti korozi, musí se zkontrolovat, zda nedošlo k poškození korozí. Zkontrolujte, zda dochází k poklesu hladiny tekutého obsahu v navazujících částech nádrží a vruby ‚‚V‘‘ částí jsou zbaveny všech nečistot.

Pokud se mezi komorami v nádrži RADS vytvoří nános nebo krusta, je třeba ji odstranit. Celý plovoucí kal bude navrácen do provzdušňovací komory. Zkontrolujte, zda je funkční režim časovače - 5 min. v provozu, 55min. mimo provoz – provoz je řízen solenoidovým ventilem umístěném na potrubí RADS.

Roční údržba:

Zkontrolujte přívod vzduchu do nádrže biologického čištění, nadstavte správné pozice, popřípadě pročistěte jednotlivé vzduchové trysky.

V provozním objektu zkontrolujte kontrolní panel, větrák, dmychadla a všechny jejich části, zda fungují správně. V případě nutnosti je třeba provézt opravy či výměnu vadných částí. Bude provedena revize elektrického zařízení ČOV, a to dle platné ČSN 34 3800 (smí provádět pouze pověřená osoba v souladu s ČSN 34 3100).

Zkontrolujte, zda kalový zásobník RADS neprodukuje zápach, pokud ano, zkontrolujte přívod vzduchu např. sledováním turbulencí. V případě nutnosti zkontrolujte zanesení difuzéru. Zkontrolujte barvu obsahu provzdušňovací komory. Zkontrolujte, zda se v komoře nevyskytuje pěna či obsah příliš nepění. Zkontrolujte, zda nedochází k výskytu tukových kuliček, či výskytu biologicky nerozložitelných materiálů. 

 

Nepravidelná údržba:

V případě nutnosti budou obnoveny ochranné nátěry jednotlivých částí dle potřeby. Jednotlivé nevyhovující, opotřebené, či vadné části budou neprodleně po zjištění vyměněny. Vyčistění ucpaných vpustí a jejich částí, aby vždy plnily svůj účel. Obsluha a údržba kanalizačních přípojek.


Telemetrická jednotka pro měření a regulaci

Projekty mohou obsahovat řešení měřících a regulačních obvodů včetně řídicího systému pro řízení a sledování provozu ČOV. Úlohou navrhovaného řídicího systému je zabezpečit bezpečný ekologický provoz ČOV, automatický provoz technologického procesu, minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení agregátů technologie, sledování provozních hodin agregátů s plánováním údržby, zobrazení měřených veličin v reálném čase, alarmování pohotovostní obsluhy, soustředění všech informací o technologii do řídicího systému. Řídicí systém čistírny odpadních vod je navržen na bázi programovatelného řídícího modulu ETHERNET TCP/IP umístěného v elektrorozvodně v rozvaděči RMS. Je plně automatický s možností ručního ovládání a sledování provozních a poruchových stavů z řídícího PC.