Kalové nádrže

 

S ohledem na implementaci nařízení, které zakazuje likvidaci surových kalů v rámci zemědělských aktivit, vyvstal problém, jak účinně redukovat a upravovat množství těchto kalů. Důsledkem implementace tohoto nařízení provozovatelům čistíren odpadních vod narostly náklady na jejich odvoz a likvidaci.

Proto WPL přichází na trh s jedinečnou kalovou nádrží, která byla intenzivně vyvíjena po dobu 4 let. Technologie zpracování kalů v nádrži vychází z principů středobublinné aktivace, kdy jsou kaly čerpány do aktivační komory. Zde dochází k jejich oxidaci v kuželovitém reaktoru. Následně je směs vody a kalových vloček separována v dosazovací zóně a kalová voda je vrácena do systému čov.  Z reaktoru je v pravidelných intervalech odvážen přebytečný kal k likvidaci.

 

Hlavní výhody:

  • rozšíření intervalu vývozu kalů
  • minimální údržba zařízení i dmychadla
  • využití u nových, tak i stávajích čov
  • žádné vnitřní pohybující se komponenty – bez údržby
  • nízký vizuální dopad na okolí
  • bez zápachu
  • minimální technologický dopad vratné kalové vody na proces čov
  • může posloužit jako balanční nádrž během špičkového přítoku do primární sedimentační nádrže čov
  • minimální stavební připravenost pro instalaci 

 

Model

Průměr

[m]

Hloubka uložení v zemi

[m]

Výška bočnice

[m]

Výška kužele

[m]

Hloubka dna

nivelety [m]

Váha

[kg]

Objem

[m3]

KN 2.4

2.4

3.0

1.4

1.6

0.18

400

8.1

KN 3.0

3.0

3.3

1.2

2.1

0.24

500

12.3

KN 4.0

4.0

3.9

0.9

3.0

0.25

1000

22.6

 

Pozn: jiná variantní řešení nádrží jsou k dispozici na vyžádání

D - Průměr   H - Výška nádrže   B - Výška kuželovité části   S - Výška bočnice


Popis procesu:

Surový sedimentovaný kal je pomocí pneumaticko-hydraulického čerpání, nebo případně pomocí kalového čerpadla čerpán do kruhové komory reaktoru. Při spodním okraji reaktoru je umístěn sací tubus se středobublinným provzdušňovacím elementem, který zajišťuje dodávku vzduchu.

Díky specifickému tvaru zařízení a rozdílu hustot kapalin při provzdušňování vzniká v tubusu tzv. Venturiho efekt a nasycená kapalina (směs vody a bublin) má tendenci stoupat. Za pomocí tohoto fyzikálního jevu je zajištěno cirkulování směsi kalu v reaktoru, aktivace biologické činnosti této směsi. Samotná redukce kalů je vyvolána endogenní respirací, čili procesem spotřebování kyslíku až po vyčerpání veškerého rozložitelného substrátu vně buněk mikroorganismů, které jsou v kalové směsi přítomny.

Z biochemického hlediska se jedná o systém na sebe navazujících enzymových dějů: transport substrátu do buněk / rozklad substrátu většinou na organické kyseliny / mineralizace těchto kyselin na CO2 a H2O, při současném odnímání vodíku / přenos vodíku do respiračního řetězce.

V okolí reaktoru se nachází tzv. dosazovací zóna, která zajistí gravitační oddělení, separaci zbytkové biomasy a nerozpustných látek od kalové vody. Kalová voda odtéká přes odtokový žlab zpět do procesu čov.

Každé zařízení je vybaveno samostatným dmychadlem, které zajištujě dodávku procesního vzduchu a také odkalovacím potrubím s ventilem.


Záruky a doba dodání:

Zařízení je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Doba dodání je závislá na vytížení výrobního plánu WPL. Běžná doba dodání je 10 - 12 týdnů.

Materiálové řešení:

Hlavní skelet nádrže, reaktor a servisní poklopy jsou provedeny ze sklolaminátu. Sací tubus, odtokový žlab a provzdušňovací element jsou z PVC. Spojovací prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli.