Čistírna HiPAF

 

 

HiPAF je kontejnerová čistírna odpadních vod navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům a potřebám aglomerací do 2000 ekvivalentních obyvatel, včetně jejich potřeb s ohledem na vyskytující se balastní vody, případně nerovnoměrnost nátoku.


Technologicky lze čistírnu zařadit mezi bioreaktorové technologie. Jedná se o technologii SAF, která na rozdíl od techologií využívající volně dispergovaný aktivovaný kal pracuje s principem biologické degradace díky imobilizované biomasy mikroorganismů fixovaných na různých typech nosičů.

S počtem více než 1400 instalovaných čistíren po celé Velké Británii a Evropě se HiPAF řadí k nejvyhledávanějším řešením svého druhu na trhu. Zejména je preferovanou volbou většiny vodohospodářských společností na Britských ostrovech a odlehlých komerčních areálů, které nejsou trvale připojeny na hlavní kanalizaci. WPL Limited svým zákazníkům nabízí dodávku na klíč zahrnující předvýrobní prohlídku staveniště. 

Investiční náklady jsou sníženy fyzickou kontejnerizací této technologie do sklolaminátových kontejnerů různých tvarů a délek. Díky kontejnerizaci technologie SAF je produkt HiPAF velmi flexibilní pro použití v lokalitách do 2000EO, které trpí vysokým rozkolísáním nátoku a kvality přitékajících odpadních vod, kdy vhodnou kombinací jednotlivých prvků (kontejnerů) HiPAF může být docíleno ideálního řešení.


HiPAF PRODUKTOVÉ ŘADY:

HiPAF Midi čistírna do 350 ekvivalentních obyvatel

 

- kompaktní provedení do jedné nádrže

- jednoduchá instalace do minimálního výkopu

- podzemní provedení ze sklolaminátu s prostornými servisními poklopy

- nadzemní provedení z oceli, pochozí lávkou, žebříkem a zábradlím

- nádrž zahrnuje všechny procesní fáze čištění

HiPAF Modular čistírna do 2000 ekvivalentních obyvatel

- provedení jednotlivých procesních fází čištění do samostatných nádrží

- vysoká modularita řešení díky kombinaci různých velikostí nádrží

- podzemní provedení ze sklolaminátu s prostornými servisními poklopy

- nadzemní provedení z oceli, pochozí lávkou, žebříkem a zábradlím

- každá nádrž zahrnuje specifickou fázi čištění, nebo jejich kombinaci 

HiPAF čistírna odpadních vod – uplatnění

1. Vesnice, malé obce a jejich části

2. Čerpací stanice u dálničních přivaděčů

3. Hotely a rekreační areály

4. Restaurace a penziony v krajině

5. Sportovní areály

6. Lyžařské areály

7. Golfové areály

8. ZOO a tematické parky

9. Farmy a zemědělské areály

 

10. Průmyslové areály a parky

11. Továrny a závody

12. Elektrárny

13. Školy a školky

14. Kempy a tábořiště

15. Zahradní centra

16. Nemocnice a sanatoria

17. Domy s pečovatelskou službou

18. a mnoho dalších

Obecné výhody technologie HiPAF

A) Robustnost TECHNOLOGIE SAF biofiltru s biomasou přisedlou na nosičích

1. Schopnost splnit emisní standard od 10% návrhového látkového zatížení

2. Schopnost spolehlivé funkce v případě výskytu balastních vod

3. Účinnost přes 95%

4. Bioreaktor lze provozovat v podmínkách oxických i anoxických

5. Nízká spotřeba energií pro biologický proces

6. Kompaktnost systému = menší fyzické rozměry aktivace

B) Materiálové řešení

1. Provedení nádrží ze sklolaminátu – dlouhodobá odolnost a životnost

2. Prostorné servisní poklopy pro potřeby údržby

3. Kontejnerizace eliminuje rizika stavební výroby

 

C) Provozní výhody

1. Žádné vnitřní elektrické ani pohyblivé části – preference mamutek

2. Automaticky nastavitelné propírání biocenózního lože – regenerace čov

3. Údržba systému vzduchu z povrchu nádrže


HiPAF Midi čistírna do 350 ekvivalentních obyvatel

  • Komplexní čistírna odpadních vod HiPAF Midi je určena k čištění odpadních vod v obcích do 350 ekvivalentních osob. Nádrž je dělena na 3 části, primární sedimentační část, část pro biologické čištění a dosazovací část. Nádrž je vyrobena ze sklolaminátu a je osazena pod úrovní terénu, což minimalizuje vizuální dopad na okolí nádrže.

 

  • Řešení na klíč umožňuje jednoduchou instalaci do minimálního výkopu. Její vlastnosti i dimenze mohou být navrženy na míru pro danou lokalitu. Nádrže nejsou náročné na provoz a údržbu, neobsahují totiž žádné pohyblivé části. Díky prostorným servisním poklopům je interiér nádrže snadno přístupný, navíc vzhledem k odjímatelnosti provzdušňovacího zařízení není třeba nádrž vyprazdňovat při její revizi.

Pozn: jiná variantní řešení nádrží jsou k dispozici na vyžádání

HiPAF Modular čistírna do 2000 ekvivalentních obyvatel

  • WPL HiPAF Modular je komplexní čistírna odpadních vod pro lokality do 2000 ekvivalentních osob. Sestává z primární sedimentační nádrže, biozóny a dosazovací nádrže. Jsou navrženy dle specifických požadavků dané obce a lokality, jsou dimenzovány tak, aby vždy vyhověly velikosti populace a emisním standardám ČR.

 

  • HiPAF modular je vyrobena ze sklolaminátu a je umístěna pod úrovní terénu, což minimalizuje vizuální dopad na okolí nádrže. Neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé části, proto je téměř bezúdržbová. V případě servisu provzdušňovacích elementů není nutné nádrže vyprázdnit, jednotlivé provzdušňovací elementy lze odebrat samostatně. Nádrže jsou umístěny do malého výkopu nebo násypu a lze je při návrhu flexibilně pozicovat. Vzhledem k rozdílným požadavkům na průtok, lze jednotlivé bloky navrhnout tak, aby jejich řešení vyhovělo potřebám obce.  

Vzorové řešení v obci Dřínov pro 620 EO

Vzorové řešení v obci Mikulovice

1 - Nádrž primární sedimentace   2 - SAF Bioreaktor   3 - Dosazovací nádrž   4 - RADS 3.0


Popis čistícího procesu

Systém HiPAF je v souladu s normativními i legislativními předpisy platnými v ČR. Výhodou tohoto systému je modularita, kdy vhodnou kombinací prvků jednotlivých velikostí lze docílit požadovaných kapacit konkrétních technologických celků.

Z hlediska technického i legislativního je technologie HiPAF plně v souladu s požadavky kladenými na technologii čištění odpadních vod a je ve shodě i se standardy aplikovanými v ČR pro řešení čištění komunálních odpadních vod.

Technologie splňuje nároky norem na technické řešení a podmínky provozu. Ve smyslu provozu je technologie řešena následujícím způsobem:

Odpadní voda je přes česle (hrubé a jemné mechanické předčištění) přivedena do primární usazovací nádrže. Zde dochází k přirozené sedimentaci primárního kalu a jeho transferu pomocí mamutkových čerpadel (pneumaticko-hydraulické čerpadla spouštěné časově ovládanými elektromagnetickými ventily) do kalového zásobníku a tím pomáhá výrazně snížit množství biologicky odbouratelných látek (BSK5) v nátoku na bioreaktor. Primární zóna poskytuje také tzv. vyrovnávací kapacitu mezi denním průměrným bezdeštným a maximálním (špičkovým) přítokem. Navíc je vybavena vnitřními dělícími přepážkami s otvory ve své střední výšce pro umožnění vstupu pouze střední frakce kalové vody do další fáze čistícího procesu a slouží tak i k zachytávání plovoucích látek.

Z primární usazovací zóny natéká střední frakce kalové vody hydraulicky, případně nuceně za pomocí k tomu určené mamutky do bioreaktoru. Bioreaktor je navržena jako vícekomorový kaskádovitý bioreaktor s biomasou přisedlou na volně se vznášejících nosičích, aktivovanou středo-bublinným provzdušňovacím systémem. Bioreaktor je členěn do komor (kaskád) naplněných jemnodutinkovými plastovými nosiči, které umožní biocenóze ulpívat na jejich povrchu a vytvářet tak kompaktní bakteriální biofilm.

Takto aktivovaný biofilm dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. V této části čistírny probíhají intenzivní oxidační a nitrifikační procesy.  Navíc bakteriální biofilm vytvořený na povrchu nosičů je výrazně robustnější než vločky konvenčních aktivačních systémů a lépe odolává případným rizikovým situacím, jako naředění dešťovou vodou nebo výrazné snížení množství nutrientů. Segmentace biozóny zajišťuje nucený průtok přes všechny komory, a tím průběžné pročišťování celého toku s nárůstem plochy aktivovaného biofilmu (od 140 m2/m3 až po 300 m2/m3) a eliminaci rizika ucpávání struktury nosičů.

Do poslední sekce bioreaktoru je zpravidla dávkován koagulant k vysrážení sloučenin fosforu. Směs vody, vloček vysráženého fosforu a aktivovaného kalu následně sedimentují přirozenou formou v dosazovací nádrži a jsou společně s ostatními sedimenty odváděny pomocí mamutek do kalového zásobníku, případně primární sedimentační nádrže. Vyčištěná voda z dosazováku  odtéká do recipientu, nebo případně do terciérního stupně čištění, pokud je takový navržen.

Čistírna HiPAF je navržena v souladu s emisními standardy danými platnou legislativou. Emisní standardy pro základní sledované parametry, které je možné s čistírnou HiPAF dosáhnout odpovídají Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Čistírnu HiPAF lze také provozovat v podmínkách střídavě aerobních i anaerobních. Konkrétně lze uvažovat o rozčlenění aktivačního systému (bioreaktoru) do tří nebo čtyř samostatných částí a systém vystrojit tak, aby bylo možné provozovat cca 1/4 - 1/3 objemu v anoxických podmínkách a zbylé nádrže pak v podmínkách oxických. Případně vytvořit podmínky pro kultivaci směsné biomasy a provozovat celý systém s časovou segregací nitrifikace a denitrifikace. Tímto způsobem lze dosáhnout velmi příznivých hodnot při odstraňování celkového dusíku (Nc) z odpadní vody.